Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Evenement: Het evenement CoronaSolo3k.

1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

1.4. Organisator: de rechtspersoon (Corona Solo) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

3. De Organisator heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld.

2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.

3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

4. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via info@coronasolo5k.com. Overdragen van de inschrijving kan tot uiterlijk één week voorafgaand aan het Evenement.

5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden.

6. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.

7. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

8. De Deelnemer gaat akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor informatie per email voor het Evenement. Ontvangers van de emails kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven van het Evenement zelf.

9. De Deelnemer dient hardlopend deel te nemen aan het Evenement en dus geen gebruik te maken van fiets, scooter, brommer of elk ander vervoersmiddel.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

2. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid om het Evenement.

4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden op de openbare weg, en dient zich te houden aan de desbetreffende verkeersregels en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Persoonsgegevens

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement alsmede betrekking tot het Evenement gehanteerde bedrijfsformule berusten bij de Organisator. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Disclaimer

De informatie op deze websites (www.coronasolo5k.com en www.coronasolo.run) heeft een informatief karakter. Ondanks de bestede zorg aan inhoud, ontwerp, samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt CoronaSolo geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is en/of zouden kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder enige aankondiging aan de gebruiker worden gewijzigd. CoronaSolo is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en of andere schadelijke componenten door/bij het gebruik van de website.

Auteursrechten

CoronaSolo3k en haar logo’s/beeldmateriaal zijn handelsmerken van CoronaSolo en onder voorbehoud van auteursrechten. Daarnaast zijn alle publicaties op deze website en/of andere (social) kanalen van CoronaSolo, tenzij anders vermeld, intellectuele eigendommen van CoronaSolo.

Niet-afdwingbare bepalingen

Als een bepaling op deze website en/of deze disclaimer niet afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving is, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Redelijkheid

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze website disclaimer zijn vermeld, redelijk zijn. Als u niet van mening bent dat ze redelijk zijn, kunt u deze website niet gebruiken.